GroenOrd = samlet grønlandsk ordbog

med ordanalyse

/ A full West Greenlandic (Inuit) dictionary

with word analysis,

og et lignende finsk program

/ and a similar Finnish programme.

   (English text below)

GroenOrd er en elektronisk udgave af fem grønlandske ordbøger (1871-1997+). Det er et program til pc med Windows 25, 28, XP, 7 eller nyere, også Windows 11. Programmet slår forelagte grønlandske og danske ord op i ordbøgerne på billedet; nr. (nedefra) 1 og 4-8 er fuldt med.

Programmet kan også bestemme et forelagt (grønlandsk eller dansk) ords betydningsbærende dele. Det viser hvad der står i ordbøgerne om de fundne orddele, og det giver en introduktion til den grønlandske grammatik. Programmet kan desuden vende det givne ord om og slå det op i en baglæns grønlandsk ordbog.

GroenOrd kan overføres (downloades) frit her fra hjemmesiden. Hvis du klikker på Groen, gemmes en komprimeret fil Groen.zip i mappen Overførsler (normalt). Læs videre i Introduktion nedenfor.

Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen. To af de sidste er [vejledning] og [grammatik]. Et klik på [vejledning] giver denne menu:

Introduktion

Kørsel

Ordbøgerne

Analyse med dansk

Forkortelser i Kr

Forkortelser i (Ose)P

Et klik på [grammatik] giver denne menu:

Grønlandske grammatikker

Højrecifre, bøjninger og tilhæng

Eksempler

Tilhæng med oversættelse I og II

Lyd og skrift

Sammenføjningsregler

Diagrammer

Relationer og Roller i sætningen

Et dobbeltklik på en af disse filer vil vise den i et nyt vindue her.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en hel del som ikke står i de nyeste. GroenOrd fremlægger det i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med protoformer fra nr. 3. I nr. 7 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter normalt til ny før opslaget vises på skærmen. Nr. 8 er dansk-grønlandsk ordbog fra 1960. Den nyere fra 2003 er ikke med her, men den er (ligesom nr. 4) frit tilgængelig på iserasuaat.gl/daka. I GroenOrd har jeg desuden tilføjet plantenavnene (dansk, grønlandsk og latin) fra to farvefloraer.

Programmet slår også det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 200 forekomster af ordet (grønlandsk eller dansk) i teksten i ordbøgerne nr. 4-8. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord.

Alle ordbøgerne (undtagen CED) findes enkeltvis på https://ordbog.gl. På https://oqaasileriffik.gl findes også et ordanalyseprogram. GroenOrd viser dem samlet og giver et bedre overblik.

Du kan også hente et lignende finsk program.

 

 

GroenOrd is an electronic edition of five Greenlandic (Inuit) dictionaries (1872-1997+). It is a programme for PC with Windows 95, 98, XP, 7 or later, including Windows 11. The programme will look up a given word in the dictionaries on the picture above; no. (from below) 1 and 4-8 are included in total.

The programme can also determine the meaningful parts (morphemes) of the given Greenlandic or Danish word. It tells you what the dictionaries say about the found morphemes, and it gives an introduction to the grammar of Greenlandic. The programme can further revert the given word and look it up in a reverse Greenlandic dictionary.

GroenOrd can be downloaded freely from this web site. If you click at Groen, the system will save a compressed file Groen.zip in the folder Downloads (usually). Read further in Introduction below.

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. Two of the last are [Guide] and [Grammar]. A click on [Guide] gives this menu:

Introduction

How to use the programme

The dictionaries

Analysis with Danish

Abbreviations in (Ose)P

Languages and Dialects (CED)

A click on [Grammar] gives this menu:

Greenlandic grammars

Class digits, inflexions and affixes

Examples

Affixes with a gloss I and II

Sounds an orthography

Concatenation of morphemes

Diagrams

A double click on one of these files will show it in a new window here.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 6 (1927) is Greenlandic-English and no. 7 (1951) is purely Greenlandic. From no. 3 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms represented in Greenlandic. I have also added the botanical names (Danish, Greenlandic and Latin) from two books on the Flora of Greenland.

Oqaatsit (no. 4) and a newer Danish-Greenlandic dictionary (Ordbogen, 2003) can be accessed through iserasuaat.gl/daka.

All the dictionaries (except CED) are accessible separately on https://ordbog.gl. In https://oqaasileriffik.gl is also a programme for word analysis. GroenOrd shows them together and gives a better survey.

You may also download a similar Finnish programme.

 

Henrik Aagesen

Updated 11.07.2024