Forkortelser i Kr

 

Kr = Kleinschmidts ordbog med Rasmussens supplement [R] anvender (i nærværende gengivelse) følgende forkortelser:

 

  : (fritstående kolon, gengiver her spejlvendt c:) = det vil sige

  abl. = ablativ (nit)

  adv. = adverbium, adverbielt

  aff. = affiks ('tilhæng' = afledningsmorfem)

  all. = allativ (nut)

  alm., = almindelig(t), [i] almindelighed

  anal. = analog(t)

  bl.a. = blandt andet

  caus. = causativ (fortids afhængemåde, caus)

  cond. = conditionalis (fremtids afhængemåde, cond)

  cont. = contemporativ (ledsagemåde, cont)

  d.s.s. = det samme som

  dual. = dualis (to-tal)

  eft.omst. = efter omstændighederne

  egtl. [R], egentl. = egentlig

  el. [R], ell. = eller

  enk. [R], = en(kelt)tal (singularis)

  etc. = etcetera (og så videre)

  f. = og det følgende

  ff. = og de følgende

  fig. = figurlig(t), i overført betydning

  fl. [R] = flertal (pluralis)

  fork. = forkortet

  gen. = genitiv/ergativ (afhængefald, g)

  gram. = grammati(s)k

  htr. = halvtransitiv(t)

  imp. = imperativ (bydemåde, impe)

  indik. = indikativ (fremsættemåde, indi)

  instr. = instrumentalis (nik)

  interj. = interjektion (udråbsord)

  interr. = interrogativ (spørgemåde, inte)

  jvf. = jævnfør (i samme værk; fra R henvises til K med 'se')

  intr. = intransitiv(t)

  konj. = konjunktion (bindeord)

  lok. = lokalis (ni)

  lok.kas. = lokalkasus

  m.m. = med mere

  m.s. = med suffiks (se: suff.)

  navnl. = navnlig

  neml. = nemlig

  nmp. = nominalparticipiet (.Toq 'en som _')

  nom. = nominativ/akkusativ (grundfald, n)

  o.a. = og andet/andre

  o.a.m. = og andet mere

  o.desl. = og deslige

  o.fl. = og flere

  omtr. = omtrent

  opt. = optativ (ønskemåde, opta)

  partic. [R], part. = participium

  pass. = passiv(t)

  pl. = pluralis (flertal)

  pron. = pronomen

  prov. = provinsialisme, provinsiel(t)

  præp. = præposition

  præpp. = præpositioner

  recipr. = reciprok

  refl. = refleksiv(t)

  resp. = respektive

  s.d.f. = se de(t) følgende

  s.foreg. = se foregående

  s.n. = se nedenfor

  s.o. = se ovenfor

  s.s. = se samme

  sc. = scilicet (om man vil)

  sg. = singularis (ental)

  spec. = specielt

  suf. [R], suff. = suffiks for Ejer person_og_tal ved navneord) eller Objekt (genstandsleds) person_og_tal (ved verbum)

  sål. = således

  tr. = transitivt

  u.s. = uden suffiks (se: suff.)

  vial. = vialis (Kut)

 

  (N) [R], N. = nordlandsk provinsialisme

  (S) [R], S. = sydlandsk provinsialisme

  L. = labradorsk

  (NG) [R], NGr. = Nordgrønland

  (SG) [R], SGr. = Sydgrønland

  Labr. = Labrador

 

  t., s., ts. bag ved et verbum betegner participiets form: -toq ell. -soq ell. -tsoq

  I og II er sat til ord som i det ydre i grundformen er ens, men dog må antages at være af forskellig oprindelse

  2. ell. 3. bag ved et navneord betyder at det hører til disses 2den ell. 3dje klasse (: med mulig forstærkning hhv. bortfald af I/E = i.2 i stammen); de som intet tal fører hører til 1ste klasse

  [ ] sådan parentes om en hel artikel betegner vedkommende ord som et i den form ubrugeligt og undertiden tillige ubekendt stamord

  ( ) sådan parentes om et grønlandsk ord og dets betydning betegner det som en mellemdannelse, der som sådan ikke selv bruges men dog findes i andre yderligere afledninger

  _ imellem det danske står enten i stedet for en gentagelse af det forrige eller for et udeladt, supplerende men i øvrigt ligegyldigt ord

 

Stammeudvidelser (tilhæng = affikser) skrives (her) med "." på venstre side og ofte med nogle særlige tegn, se grammatik|Sammenføjningsregler. Hvert tilhængs grad af fri anvendelighed ('produktivitet') er angivet således:

 

  _frit = fuldstændig frit, og hyppigt

  frit = fuldstændig frit

  (frit) = man må have nøjere kendskab til sprogbrugen for at kunne anvende det med sikkerhed

  (bdt.) = næsten kun i visse ord

  bdt. = bundet til visse ord

 

Andre tegn ved tilhæng:

 

  V. = føjes til en verbalstamme (2)

  N. = føjes til en navnestamme (4)

  N. etc. = føjes til navnestamme (4) og [til] visse pronomina, adverbier og interjektioner (dvs. ord, 0)

  intr. = føjes til en intransitiv verbalstamme og danner den til en ligeledes intransitiv verbalstamme

  ntr. =  neutralt, dvs. danner en verbalstamme der er intransitiv eller transitiv ligesom verbalstammen det er føjet til

 

(Verbalstammer af klasse 1 ender på q, klasse 2 på k, klasse 3 på t/T/c/l, klasse 4 på a/i/u, klasse 5 på I = i.2; jvf. grammatik|Sammenføjningsregler (2).)

 

Fortegn i teksten:

 

§ angiver dobbeltfed

_ angiver fed

? angiver at formen formentlig er forkert; den rigtige følger i []

= angiver antikva; ord uden fortegn står med fraktur = "krøllede bogstaver"

#_ eller #= angiver en af Kleinschmidt dannet form

angiver s p a t i e r i n g

 

Sommetider er Kleinschmidts retskrivning angivet i {}.